Program Çıktıları

TEDU RPD Programı’ndan mezun olan bir psikolojik danışman:

 1. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel)kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.
 2. Formal ve informal değerlendirme tekniklerini öğrencilerin güçlü yanlarını ve gereksinimlerini yorumlamak ve aynı zamanda psiko-eğitsel programların etkililiğini değerlendirmek için kullanır.
 3. Öğrencilerin akademik, duygusal, ahlaki, sosyal ve fiziksel gelişimlerini arttırmak için alan bilgisi ve temel psikolojik danışma becerilerini kullanır.
 4. Bireyler ve gruplar için uygun önleyici ve müdahale edici psikolojik danışma tekniklerini seçer ve bu tekniklerin temelinde yer alan kuram ve araştırmaları eleştirel bir şekilde yorumlar ve değerlendirir.
 5. Bireylerin ve grupların gereksinimlerini karşılamaya yönelik önleme ve müdahale tekniklerini tasarlar ve uygular.
 6. Ahlaki ve etik değerlerin bütünselliğini ve tutarlılığını değerlendirir ve kişisel ve profesyonel bütünlükle hareket eder.
 7. Kapsamlı okul rehberliği ve grupla psikolojik danışma programları tasarlar ve ilgili tüm paydaşlarla (öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, anababalar vb.) birlikte, bir takım çalışması içerisinde bu programların uygulamalarını yürütür.
 8. Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder.
 9. Problem çözme, zaman yönetimi ve öz-disiplin becerilerine sahiptir.
 10. Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır.
 11. Gelişmeleri takip ederek, kendini yenileyerek ve öz-gelişimini kişisel olarak izleyerek ve her fırsatta öz-değerlendirmesini yaparak yaşamboyu öğrenmesini gerçekleştirir.
 12. Kişisel ve kültürel farklılıklara (ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet, dil, inanç sistemi, cinsel yönelim ve politik düşünce) gözetir.

 

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi
Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi